Strona główna

 


Właściciel firmy, długoletni specjalista z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej. Rolę i miejsce w obszarze budownictwa określa powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 5 maja 2011r.
(nr uprawnień 533/2011).

Działalność zawodową rzeczoznawcy reguluje

art.6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t.Dz.U. z 2009r. nr 178, poz.1380 ze zm)

Ekspert w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej uprawniony do uzgadniania projektów budowlanych, wykonywania przewidzianych prawem ekspertyz, wniosków, opinii w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego .

Znaczna, specjalistyczna wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, uprawnia do szkoleń, wydawania orzeczeń, opinii i ocen na temat skomplikowanych problemów technicznych lub rozstrzygania spornych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków, obiektów, terenu dróg pożarowych w aspekcie bezpieczeństwa a także prawidłowości funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, instalacji, maszyn lub innych wyrobów służących bezpieczeństwu. Przygotowywanie ekspertyz technicznych w przypadku nie spełnienia wymagań art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane.